Wytyczne adaptacji istniejących instalacji przez beneficjenta pod nowe urządzenia w projektach:

 • “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”
 • “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin II etap”

W ramach realizowanych przez Gminę Sochaczew projektów, beneficjent zobligowany jest do wykonania poniższych przeróbek adaptacyjnych własnych instalacji, wymaganych przez wykonawcę celem montażu i uruchomienia poniższych urządzeń. Poniższe wymagania są wymaganiami ogólnymi i tak należy je traktować. Wymagania szczegółowe mogą zostać przedstawione indywidualnie dla każdej instalacji w trakcie realizacji projektu.

1. Kocioł na pellet – zakres odpowiedzialności beneficjenta:
  • dostosowanie wyjścia kominowego do potrzeb kotła (czopuch)
  • uzupełnienie komina o wkład kominowy (nie dotyczy kominów ceramicznych)
  • przygotowanie drogi transportu wewnętrznego do kotłowni (aby umożliwić bezpieczne wniesienie urządzenia do kotłowni)
  • usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji (węgiel, drewno, meble, śmieci, itp.)
  • zakup pelletu na potrzeby rozruchu (ilość: min 50 kg, klasa pelletu: PN/EN -14961-2 / klasa A1 i A2)
  • wyposażenie instalacji w pompy obiegowe ( CO; CWU)
  • wyposażenie kotłowni w zawór mieszający
2. Pompy ciepła – zakres odpowiedzialności beneficjenta:
 • udostępnienie miejsca montażu pompy ciepła i jej źródła (kotłowni, posesji oraz drogi przejścia wszelkich elementów zestawu)
 • usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji (węgiel, drewno, meble, śmieci i inne przeszkody)
 • posiadanie wewnętrznej instalacji Ciepłej Wody Użytkowej w budynku, której dotychczasowe źródło CWU doprowadzone jest do pomieszczenia (rura zasilająca urządzenia grzewczego), w którym montowany będzie zasobnik CWU pompy ciepła
 • w przypadku braku zgody na demontaż istniejącego zasobnika CWU beneficjent zobowiązany jest do wyposażenia instalacji w zawór termostatyczny, pompę cyrkulacyjną, zawór zwrotny, zawory odcinające niezbędne do podłączenia szeregowego zbiorników.
 • wyprowadzenie króćców przyłączeniowych instalacji wewnętrznej CO i CWU w pomieszczeniu kotłowni przeznaczonych do wpięcia pompy ciepła zakończonych zaworami
 • zawory bezpieczeństwa na instalacji wewnętrznej CO beneficjenta
 • instalacje wyposażone w naczynia przeponowe na instalacji wewnętrznej beneficjenta
 • zabezpieczenie nadprądowe bądź różnicowoprądowe na instalacji elektrycznej
 • zabezpieczenie na elektrycznym obwodzie pompy ciepła o wartości wskazanej przez Wykonawcę
 • puszka elektryczna z zasilaniem 3-fazowym w kotłowni
 • aktywne połączenie internetowe ze stałym publicznym adresem IP
 • skonfigurowane przekierowanie portu routera na stałe IP w sieci lokalnej pod którym znajdować się będzie pompa
 • gniazdo LAN w kotłowni pod przewód RJ45 (gniazdo sieciowe)
 • instalacje z rurami o średnicach powyżej 1 cala powinny być zastąpione instalacjami o mniejszych średnicach przepływu – w przeciwnym razie skuteczność pompy ciepła będzie niższa
 • wysokość kotłowni powinna wynosić minimum 2 m, a powierzchnia dedykowana pod pompę ciepła i zasobniki powinna powierzchnie ok. 3m2.
 • dojście do kotłowni powinno umożliwić wniesienie pompy ciepła oraz zasobników
 • miejsce instalacji pomp ciepła musi być wolne od dużego zapylenia. Wykonawca ma prawo odmówić instalacji pompy ciepła w pomieszczeniu składowania węgla
3. Kolektory słoneczne – zakres odpowiedzialności beneficjenta:
 • udostępnienie miejsca montażu konstrukcji i paneli solarnych, kotłowni oraz drogi przejścia orurowania do kotłowni (np. jeden z szachtów wentylacyjnych, elewacji budynku lub innych tras umożliwiających wykonanie prawidłowych połączeń)
 • przygotowanie posesji do bezpiecznego transportu urządzeń w miejsca ich montażu (usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji (węgiel, drewno, meble, śmieci i inne przeszkody)
 • posiadanie wewnętrznej instalacji Ciepłej Wody Użytkowej w budynku, której dotychczasowe źródło CWU doprowadzone jest do pomieszczenia (rura zasilająca urządzenia grzewczego), w którym montowany będzie zasobnik CWU zestawu solarnego
 • usunięcie zasobnika ciepłej wody użytkowej
 • zapewnienie instalacji elektrycznej jednofazowej – 230V (wykonanej zgodnie z przepisami) dla podpięcia elementów instalacji solarnej zakończonej tzw. „gniazdem z bolcem”
 • aktywne połącznie internetowe – wymagane w pobliżu miejsca instalacji sterownika zestawu solarnego w formie wtyczki LAN RJ45. Sterownik zestawu solarnego poprzez opisany kabel sieciowy ma móc komunikować się przez internet. Router beneficjenta musi działać w trybie DHCP
 • w przypadku instalacji dachowych – jeżeli dach pokryty jest eternitem konieczna jest jego wymiana przed montażem zestawu solarnego
4. Instalacje fotowoltaiczne PV – zakres odpowiedzialności beneficjenta:
 • usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji urządzeń (węgiel, drewno, meble, śmieci i inne przeszkody)
 • poinformowanie Wykonawcy instalacji OZE o instalacjach elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i innych elementach infrastruktury, które znajdują się w miejscach montażu wszelkich elementów instalacji fotowoltaicznej
 • udostępnienie miejsca montażu inwertera możliwie najbliżej paneli fotowoltaicznych w celu minimalizacji strat po stronie stałoprądowej
 • umożliwienie przyłączenia inwertera fotowoltaicznego do sieci elektrycznej – w pomieszczeniu w którym będzie umiejscowiony inwerter PV beneficjent musi zapewnić zgodną z obowiązującymi przepisami sieć elektryczną 3-fazową (na kablu 5 żyłowym) dla instalacji powyżej 3,6 kWp lub jednofazową (na kablu 3 żyłowym) dla instalacji mniejszych, zakończoną rozdzielnią elektryczną
 • w przypadku dachu pokrytego eternitem konieczna jest jego wymiana – bez tego Wykonawca nie może dokonać montażu
 • aktywne połączenie internetowe – wymagany zasięg sieci WIFI z dostępem do Internetu w miejscu instalacji inwertera. Router beneficjenta musi działać w trybie DHCP.
 • aneksowanie umowy w OSD (Operatorem Systemu Dystrybucji, tutaj PGE) w przypadku jeśli obecna moc przyłączeniowa obiektu jest niższa niż moc planowanej do przyłączeniu instalacji PV
 • zawarcie umowy kompleksowej z OSD jeśli beneficjent obecnie kupuje energię elektryczną od innego sprzedawcy
 • zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do OSD, a następnie zawarcie aneksu do umowy kompleksowej w celu czerpania pożytków wynikających z bycia PROSUMENTEM (chodzi o bilansowanie energii produkowanej i konsumowanej)
 • w przypadku braku instalacji odgromowej zaleca się jej wykonanie.
Zobacz także:
 • Informacje o odnawialnych Źródłach Energii: Pokaż
 • Porady oraz najczęściej zadawane pytania :Pokaż
 • Pytania prosimy przesyłać poprzez: Formularz kontaktowy