UWAGA!: Audytorzy odwiedzający domy beneficjentów będą posiadać stosowne identyfikatory (wzór identyfikatora). Udostępniamy listę wszystkich osób upoważnionych do przeprowadzania audytów w lokalach (lista osób posiadających identyfikatory RCI sp. z o.o.). Ponadto informujemy, że umowy na realizację nie będą podpisywane z audytorami/instalatorami także prosimy o niezawieranie żadnych umów bez obecności przedstawiciela z Gmin. Prosimy nie wpuszczać osób bez identyfikatora i spoza listy.

Informujemy, że Projekty uzyskały przedłużenie terminu do 31 lipca 2020 r.

Główne założenia oraz opis technologi wykorzystywanych przy realizacji zadań:

Celem planowanych działań jest wykonanie różnego rodzaju instalacji OZE, w tym:

1. Instalacje fotowoltaiczne
Pozwalające na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energię elektryczną. Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana z konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym aspektem jest także fakt, że instalacje fotowoltaiczne działają w sposób praktycznie bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na komfort życia mieszkańców/użytkowników.
UWAGA! Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią rezerwowego źródła zasilania obiektu, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej również automatycznie przestaje funkcjonować instalacja fotowoltaiczna. Instalacja również nie produkuje energii elektrycznej w nocy.

 


falownik jednofazowy

falownik jednofazowy
moduł fotowoltaiczny

moduł fotowoltaiczny
falownik trójfazowy

falownik trójfazowy

2. Instalacje solarne
Pozwalające na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz podstawowego źródła energii cieplnej, którym jest przyłącze do sieci ciepłowniczej lub kotłownia, własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię cieplną na własne potrzeby. Ekologiczność instalacji solarnych wiąże się przede wszystkim z samym faktem jej użytkowania, a konkretniej mówiąc jest przekładana na ilość dwutlenku węgla nie wyemitowanego do atmosfery dzięki jej zastosowaniu. Dzieje się tak dlatego, że instalacje solarne produkują energię cieplną z promieniowania słonecznego nie wytwarzając przy tym żadnych emisji. Prócz tego zmniejszają ilość zużywanego paliwa konwencjonalnego, które podczas spalania wprowadza emisję do atmosfery. Nie mniej ważne jest aby, mówiąc o rozwiązaniu przyjaznym dla środowiska nie uwzględniać tylko fazy użytkowania ale także właściwości jakie zostają nadane wyrobowi oraz możliwość późniejszej jego utylizacji. W związku z powyższym, kompletna instalacja solarna winna pozwolić na osiągnięcie stosownego efektu ekologicznego.

 
kolektor

3. Instalacje kotłów na pelet
Pozwalające na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię cieplną na własne potrzeby. Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków oraz pracy własnej związanych z zakupem paliw kopalnych, usuwaniem odpadów i bieżącą obsługą źródła ciepła. Kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie niskiej emisji spalin będących głównym źródłem smogu oraz dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.

 

4. Instalacje pomp ciepła
Pozwalających na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię cieplną na własne potrzeby. Ważnym aspektem jest także fakt, że instalacje pomp ciepła działają w sposób praktycznie bezobsługowy, i po przeszkoleniu mogą być obsługiwane przez mieszkańców, osoby pracujące w działach administracyjnych jak i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz nie mające doświadczenia i wiedzy na temat jego obsługi, co wpłynie pozytywnie na komfort pracy pracowników / użytkowników. Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

  • zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły;
  • umożliwi wytwarzanie C.O. i/lub CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;
  • zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,
  • przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych

 


pompa CWU – Europa 323DK
Pompa powietrze-woda

pompa powietrze-woda – Air 23 C12A

pompa gruntowna - Terra 11 HPLA

Certyfikaty:


 

 

Zobacz także: 

 

INSTRUKCJE OBSŁUGI FALOWNIKÓW FOTOWOLTAICZNYCH